Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2020

Tháng Năm 26, 2020 4:05 chiều

PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG MN QUẢNG PHONG
Số: /KH- MNQP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Phong, ngày 20 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 671/KH-SGDĐT ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Ba Đồn về việc thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2020;
Trường Mầm Non Quảng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác phòng chống ma túy năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên về công tác phòng chống ma túy năm 2020 để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn trong đời sống xã hội.
– Tiếp tục kiềm chế, nói không với ma túy trong cán bộ, công chức, viên chức.
– Tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác phòng chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của các tệ nạn trên đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh công tác phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.
2. Yêu cầu
– Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.
– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn trong trường học.
– Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn trong nhà trường và cộng đồng.
– Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.
– Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác giáo dục, tuyên truyền
1.1. Nội dung
– Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống ma túy xử lý hành vi có liên quan đến tội phạm, tệ nạn và các quy định khác có liên quan.
– Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng tội phạm, tệ nạn đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm vi pham pháp luật vướng vào tệ nạn và phạm tội.
– Có lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn, bao che tội phạm và tiếp tay cho tội phạm.
– Ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn và tội phạm, ngăn chặn tệ nạn, tội phạm xâm nhập và nhà trường, gia đình và xã hội.
1.2. Biện pháp
– Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tội phạm, tệ nạn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn…
– Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động:
+ Thực hiện lồng ghép trong chương trình giáo dục thông qua các hoạt động ngày hội ngày lễ.
+ Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ.
– Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác
+ Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.
2. Công tác quản lý
– Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng chống ma túy, theo từng năm.
– Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
– Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tội phạm, tệ nạn…
– Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống ma túy, của nhà trường.
3. Công tác phối hợp
– Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống ma túy. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, các cuộc vận động khác.
– Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng trái phép chất ma túy…
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống ma túy năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện hiêu quả Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 26/12/2019 của tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98 NQ-CP 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
2. Tích cực phối kết hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
3. Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan học tập. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Họp hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn… để lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
4. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy.
6. Tham mưu với các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học.
– Triển khai thực hiện và tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy – 26/6″
– Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
– Báo cáo định kỳ và những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch Công tác phòng chống ma túy năm 2020 của Trường Mầm non Quảng Phong./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD-ĐT thị xã;
– Lưu: NT.
Nguyễn Thị Thu Hương