Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG PHONG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  06/KH-TrMN                                      Quảng Phong, ngày 28 tháng 9 năm 2016      KẾ HOẠCH