KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

Tháng Mười 10, 2017 7:42 sáng

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) và người lao động (NLĐ) hằng năm là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để CBCC, VC, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với CC, VC, NLĐ; tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động theo đúng quy định của pháp luật…

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm học 2017-2018
Đàu năm học 2017-2018 Công đoàn phối hợp với nhà trường đã thực hiện việc tổ chức hội nghị CBCC,VC theo quy định. Quá trình tổ chức hội nghị được chuẩn bị chu đáo. Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; chuẩn bị nội dung, kinh phí, các điều kiện và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Tại hội nghị đồng chí Hiệu trưởng Phan Thị Lệ Thu thực hiện công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học các nội quy, quy chế; kinh phí hoạt động hàng năm; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tích cực thảo luận, tham gia ý kiến tìm các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiện vụ năm học.
Có thể khẳng định: Hội nghị CBCC,VC, NLĐ năm học 2017-2018 đã được công đoàn, nhà trường tổ chức, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; CBCC,VC, NLĐ ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của đơn vị; các ý kiến, kiến nghị, chế độ, chính sách của CBCC,VC, NLĐ được kịp thời giải quyết và quan tâm thực các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với thực tế của nhà trường. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở tại trường Mầm non Quảng Phong.
Quảng Phong, ngày 01 tháng 10 năm 2017
Người viết

Nguyễn Thị Thu Hương