Báo cáo hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 20, 2017 10:32 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-NT Quảng Phong, ngày 16 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

Kính gửi: Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn.
Thực hiện Công văn số 260/CV-PGDĐT ngày 01/10/2017 của Phòng GDĐT Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Trường mầm non Quảng Phong báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Những thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi: Được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBGVNV trong nhà trường, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động.
b. Khó khăn: Đối với giáo viên mầm non phải dạy cả ngày nên không dành được nhiều thời gian cho hoạt động đọc sách.
II. Công tác chỉ đạo
Hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 – Học tập để phát triển quê hương đất nước. Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-NT ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức và triển khai các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời năm. Tuyên truyền sâu rộng đến tập thể CBGVNV nhà trường đồng thời thông qua các lớp tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân cùng hưởng ứng và tham gia.
Trong thời đại ứng dụng CNNTT như hiện nay, CBGVNV nên tìm tòi học hỏi nên mạng Internet để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà trường đã làm băng rôn treo ngay cổng ra vào để tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV và phụ huynh củng như cộng đồng xung quanh.
Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát công văn số 260/CV-PGDĐT ngày 01/10/2017 của Phòng GDĐT Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 để triển khai thực hiện.
Ban giám hiệu nhà trường đã phối kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để triển khai thực hiện như: Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Nhà trường tiến hành tổ chức các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017– Học tập để phát triển quê hương đất nước từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017 với sự tham gia của toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường. Nhà trường đã tiến hành sử dụng máy chiếu, trình chiếu các tài liệu liên quan đến giáo dục mầm non và một số loại sách, tài liệu với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên nhân viên toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời, xây dựng XHHT và Học tập để phát triển quê hương đất nước. Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
III. Kết quả cụ thể theo từng hoạt động đã thực hiện hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ
– Cấp huyện:
– Cấp xã:
– Các trường học (trung tâm GD-DN):

01
2. Các phương tiện thông tin:
– Số bài viết trên các báo:
– Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:
– Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:
– Số tờ báo tường, số bài viết về văn hóa đọc trong kỷ nguyên số:
– Số lượng bài đăng tải trên trang Web
1
0
0
0

1
3. Các hoạt động tuyên truyền:
– Số lượng tờ rơi đã phát hành:
– Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:
– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:
0
0
1
4. Hội thảo, tập huấn, tọa đàm, triển lãm, hội thi… về phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số:
– Số lần hội thảo, tập huấn, tọa đàm:
Số người tham gia:
– Triển lãm, số lượt người dự:
– Hội diễn văn nghệ:
– Số lượng cuộc thi:
– Hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính:
Số người tham gia:
– Số tài liệu sử dụng trong hội thảo

3
41
0
0
0
0
0
20
5. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tại các thư viện:
– Thư viện điện tử, sách điện tử:
– Số đầu sách được quyên góp sách (sách điện tử/giấy):
– Số lượng người tham gia đọc sách (sách điện tử/giấy):

41
20
41
6. Một số hoạt động khác (theo các nội dung của Tuần lễ năm 2015, 2016 – nếu có).
Tuyên truyền, phổ biến về tuần lễ Học tập suốt đời thông qua các buổi giao ban, sinh hoạt tổ chuyên môn
7. Tổng kết, khen thưởng:
– Số đơn vị được khen thưởng:
– Số cá nhân được khen thưởng:
– Tổng kinh phí khen thưởng:
0
0
0

IV. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ
Tiếp tục kêu gọi, tuyên truyền toàn thể CBGVNV tiếp tục hưởng ứng và xem đây là một việc thường xuyên và suốt đời.
V. Đề xuất, kiến nghị
Nhà trường không có đề xuất, kiến nghị gì thêm

Nơi nhận:
– PGD TX để tổng hợp BC;
– Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG